Kazuistiky - praktická část výzkumu účinnosti biorezonanční terapie

Z diplomové práce

BIOREZONANČNÍ TERAPIE U VYBRANÝCH PORUCH LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE

Ing. Jany Maškové


ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI / FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ,
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004,
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D.

ÚVOD: CÍL A ÚKOLY PRÁCE

Cílem této práce je zjistit možnosti použití jevu biorezonance a biorezonančního přístroje BICOM v rehabilitační praxi.

Pro dosažení cíle je nutno splnit následující body:

 • Načerpání teoretických znalostí o poruchách v oblasti lumbosakrální páteře a jejich etiologii.
 • Vybrání sledovaných souborů pacientů
 • Nácvik a dostatečná praxe práce s přístrojem BICOM
 • Provést terapii na přístroji BICOM u dostatečného množství pacientů a evidovat výsledky.

Tyto výsledky budou uceleny, porovnány a diskutovány v závěru práce a budou konfrontovány s mými hypotézami.

HYPOTÉZY

Předpokládám, že:

 • Terapie na přístroji BICOM výrazně přispěje ke zlepšení kvality života pacienta s funkční poruchou v oblasti lumbosakrální páteře.
 • U pacienta se významně sníží bolestivost.
 • U pacientů užívajících analgetika má terapie za následek redukci jejich dávky.

CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÉHO SOUBORU

Soubor je složen z 12 pacientů s chronickými potížemi v oblasti lumbosakrální páteře, kteří byli léčeni běžnou rehabilitační terapií (LTV, vodoléčba, elektroléčba, popř. magnetoterapie) , popř.ke zmírnění bolestí užívají analgetika. Z toho je 5 mužů a 7 žen. Mezi probandy je nejvíce zastoupeno vysokoškolské vzdělání - 6 probandů, následuje středoškolské - 4 probandi, základní vzdělání měli 2 probandi. Průměrný věk ve sledovaném souboru je 58,2 let. Kromě probandky č. 9 nebyl nikdo z probandů obézní. U 9 z 12 probandů je přítomno kořenové dráždění.

METODIKA

Výběr probandů

K zajištění dostatečného počtu probandů jsem napsala článek do časopisu Phoenix, který byl otištěn v jeho červencovém čísle roku 2012. Článek měl poměrně velký ohlas, k účasti na bakalářské práci se přihlásilo mnoho pacientů, bohužel většina byla mimo reálný dopravní dosah. Do studie jsem zahrnula pouze pacienty z Plzně a okolí. Účastníci jsou nositeli různých diagnóz, které mají společného jmenovatele, a to potíže v oblasti lumbosakrální páteře.

Anamnéza, vyšetření

Byla odebrána anamnéza s důrazem na možnou afinitu k problémům v předmětné části páteře. Dále byl kladen důraz na zjištění přítomnosti jizev event. srůstů, např. po operacích, které při terapii na přístroji Bicom hrají významnou roli. Vzhledem k tomu, že terapie vychází z anamnézy a případné vyšetření neovlivní výběr terapie, jiná vyšetření prováděny nebyla. Výběr vhodného terapeutického programu se provádí pomocí měření EAV.

Doporučený obecný postup terapie dle výrobce

Jedno terapeutické sezení je možno rozdělit do následujících kroků:

 • Eliminace fyzických a psychických bloků
 • Základní program
 • Podpora vylučovacích orgánů
 • Terapie vlastního onemocnění

I. Eliminace fyzických a psychických bloků

Výrobce přístroje chápe pacienta jako soustavu vzájemně se ovlivňujících systémů. Proto se v terapii používají programy, jejichž indikace se zněním původní diagnózy zdánlivě nesouvisí. Tak se uplatňuje např. terapie jizev, které dle výrobce představují v těle nežádoucí blokádu. Proto ošetření jizev je jedním z přípravných kroků k terapii.

Jako úvod k terapii se provádí prg. 991, na vstupu speciální směs doporučená výrobcem. Tato terapie má za úkol provést eliminaci vlivu stresu na pacienta. Organismus je pak schopen terapii lépe přijmout a ta je tak účinnější. (MUDr. Pekárek, ústní sdělení)

Následuje ošetření jizev. V celkové koncepci představují tyto blok ve správném působení terapie. Této části je třeba věnovat dostatečnou pozornost. K ošetření jizev není nutné používat všechny doporučované programy, důležité je několikeré opakování ošetření (ústní sdělení Dr. Pekárek)

Pro ošetření jizev slouží tyto programy: 900, 910, 927, 923, 701, 341

II. Základní program

slouží k obecné harmonizaci. Jeho výběr se provádí dle řídící hodnoty nebo podle hodnot kvadrantů. Je možnost výběru ze čtyř řad základních programů, od normálního stavu až po zcela vyčerpané pacienty. Je možné ho provést kdykoli během terapie. (ústní sdělení Dr. Pekárek)

Základní program vybíráme ze čtyř řad základních programů. Konkrétní výběr je realizován pomocí naměřené řídící hodnoty, dle níž vybíráme program pro pacieny v normě až po zcela vyčerpané pacienty.

Tabulka 1: Výběr základního programu

řídící hodnota80-9091-10072-79méně než 72
program130131132135

III. Podpora vylučovacích orgánů

Na doporučení výrobce se provádí podpora vylučovacích orgánů k dobré eliminaci toxinů uvolněných terapií. Tato část se týká podpory ledvin, jater, lymfatického systému.

IV. Vlastní terapie dle onemocnění.

Pro potíže v oblasti bederní a křížové části páteře je možno použít následující programy a jejich kombinace:

Blokáda 915, 918
Potíže v LS oblasti560
Blokáda křížové kosti / kostrče211
Detoxikace970
Páteř, blokáda581
Úrazy všeho druhu630, 430
degenerace disků550
herniace disku440

Podle doporučení Dr. Pekárka je s výhodou aplikovat při potížích v LS oblasti program na odblokování jazylky 530, 570. Při úporných bolestech je možné aplikovat program k ošetření bolesti 425

Průběh terapií

Terapie probíhaly od začátku srpna do konce prosince 2012 dle časových možností pacientů. Interval mezi terapiemi byl 1 týden. Jedna terapie trvá průměrně 2 hodiny.

Terapie byly prováděny dle doporučení výrobce a hlavně dle rad MUDr. Josefa Pekárka, který je nestorem biorezonanční terapie BICOM v České republice a má v této oblasti více než dvacetileté zkušenosti.